Algemene voorwaarden 2017/01 van Empuls BV te Best, KvK Eindhoven 17091414
voor het verrichten van advies, training, onderzoek en overige ondersteuningswerkzaamheden

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van EMPULS BV – nader te noemen EMPULS -, alsmede op opdrachten, overeenkomsten of verbintenissen gesloten tussen EMPULS en een wederpartij, hierna te noemen: “Opdrachtgever”.
1.2. Andersluidende voorwaarden maken slechts deel uit van de tussen de partijen gesloten opdracht indien en voor zover beide partijen dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3. Het zonder commentaar accepteren en behouden van een order- of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
1.4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk¬heid van de overige bepalingen onverlet. Partijen verplichten zich –indien een bepaling niet van toepassing c.q. nietig of vernietigd is- in plaats hiervan een bepaling overeen te komen, die zo dicht mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benaderen.
1.5. Indien EMPULS niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat EMPULS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Offertes
2.1. Alle offertes van EMPULS zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt door de Opdrachtgever aanvaard, heeft EMPULS het recht het aanbod binnen tien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De offerte is gebaseerd op de informatie die EMPULS door de Opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van EMPULS binden EMPULS niet dan nadat en voor zover zij door hen schriftelijk zijn bevestigd.
2.2. EMPULS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. Indien de aanvaarding -al dan niet op ondergeschikte punten- afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is EMPULS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij EMPULS anders aangeeft.
2.4. EMPULS zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal EMPULS met de Opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en de Opdrachtgever te allen tijde inzage geven in de stukken betreffende de opdracht indien de Opdrachtgever hier tussentijds om vraagt.
2.5. Opdrachten worden door EMPULS in principe op dagbasis – is acht uur – aangenomen en per dagdeel (maximaal 4 uur) of een veelvoud daarvan uitgevoerd. Het dagdeel wordt in principe in de ochtend, middag of avond gepositioneerd.
2.6. Onvoorziene kosten van door beide partijen noodzakelijk geachte activiteiten zullen nimmer zonder overleg met de Opdrachtgever door EMPULS uitgevoerd c.q. gemaakt worden.

Artikel 3: Honorarium
3.1. Door EMPULS zal een honorarium inzake werkzaamheden met betrekking tot advies, training, onderzoek en ondersteuning aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Dit honorarium is exclusief reiskosten, tenzij expliciet vermeld in de offerte. De kilometervergoeding bedraagt vijftig eurocent per kilometer, op het moment van het ontstaan van deze kosten. Deze kilometervergoeding is van toepassing voor alle bestemmingen die binnen één uur, berekend vanaf Best, te bereizen zijn, onder de voorwaarde dat de desbetreffende opdracht c.q. ondersteuning de gehele dag duurt. Voor bestemmingen die hieraan niet voldoen danwel opdrachten c.q. afspraken die korter dan twee dagdelen duren, wordt voor de extra reistijd additioneel het uurtarief van de betrokken adviseur van EMPULS in rekening gebracht. Eventuele overige kosten – bijvoorbeeld verblijfskosten – worden afhankelijk van de aard van de opdracht en van de door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde voorzie¬ningen in rekening gebracht.
3.2. Indien een honorarium inclusief reiskosten is afgesproken, maakt de reistijd deel uit van de overeengekomen inzet tot een maximum van één uur enkele reis per bezoek aan de Opdrachtgever.
3.3. Indien een opdracht over meerdere kalenderjaren loopt, wordt het honorarium per 1 januari van het nieuwe kalanderjaar geïndexeerd zonder dat hiervoor toestemming nodig is van de Opdrachtgever.
3.4. Alle door ons geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW en overige kosten.
3.5. Wanneer afspraken minder dan drie werkdagen voor de geplande datum worden afgezegd, behoudt EMPULS zich het recht voor eventuele kosten in rekening te brengen.

Artikel 4: Verplichtingen van partijen
4.1. EMPULS verplicht zich alle door de Opdrachtgever verstrekte gegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen.
4.2. De Opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig verstrekken van alle gegevens welke naar inzicht van EMPULS noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde werkzaamheden. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EMPULS zijn verstrekt, heeft EMPULS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan EMPULS ter beschikking heeft gesteld. EMPULS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat EMPULS is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.3. EMPULS draagt zorg voor het beschikbaar stellen van adviseurs. Dit is/zijn in beginsel de adviseur(s) genoemd in de offerte. Tot de start van het project en in overmacht situaties is EMPULS vrij de adviseur(s) te wijzigen. Gedurende het project zal een wijziging van adviseur(s) alleen in overleg met de Opdrachtgever gebeuren.
4.4. EMPULS moet kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in en na overleg met EMPULS.
4.5. De Opdrachtgever zal zorgdragen voor de introductie van de EMPULS adviseur(s) en informatieoverdracht binnen de organisatie, de OR en andere overlegorganen conform de geldende wettelijke procedures.
4.6. Afhankelijk van de aard van de opdracht zal aan EMPULS, wanneer EMPULS daarom verzoekt, gedurende de looptijd van de opdracht een eigen werkruimte met telefoon- en internetaansluiting kosteloos ter beschikking worden gesteld.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1. Eventuele aansprakelijkheid van EMPULS blijft te allen tijde slechts beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld, behoudens voor zover aan haar grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet te wijten is. Eenzelfde aansprakelijkheidsbeperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die EMPULS bij de uitoefening van haar werkzaamheden betrekt.
5.2. EMPULS is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de door Opdrachtgever in redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van EMPULS aan de Opdracht te laten beantwoorden, tenzij de gebrekkigheid van de prestatie of de hier bedoelde kosten niet aan EMPULS kunnen worden toegerekend; -redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
5.3. EMPULS is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade, schade geleden door derden of indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5.4. EMPULS is nimmer aansprakelijk voor overschrijding van de tijdsduur van werkzaamheden. De hiertoe opgegeven termijnen zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige beëindiging van de werkzaamheden dient de Opdrachtgever derhalve EMPULS schriftelijk in gebreke te stellen.
5.5. EMPULS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EMPULS is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.
5.6. Indien enige aansprakelijkheid aan de zijde van EMPULS zou bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van het gedeclareerde honorarium over de voorgaande drie kalendermaanden, met dien verstande dat de aansprakelijkheid in ieder geval steeds is beperkt tot c.q. nimmer meer zal bedragen dan het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Tot verdere vergoeding is EMPULS niet verplicht.
5.7. De Opdrachtgever vrijwaart EMPULS, alsmede door EMPULS ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan EMPULS toerekenbaar is. Deze vrijwaring geldt eveneens ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten op de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, gegevens en materialen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, Indien EMPULS uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden EMPULS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is EMPULS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van EMPULS en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 6: Beëindiging
6.1. EMPULS behoudt zich het recht voor om haar opdracht als beëindigd te beschouwen indien naar haar mening binnen een redelijke termijn en met redelijke inspanning tegen redelijke kosten geen vooruitzicht is op succesvolle resultaten. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, dient de Opdrachtgever honorarium en daarmee verband houdende kosten tot aan het moment van beëindi¬ging van de werkzaamheden te voldoen. Het niet nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst en deze algemene voorwaarden door de Opdrachtgever kan voor EMPULS eveneens een reden zijn tot onmiddellijke beëindiging van de opdracht. Eveneens dient de Opdrachtgever het honorarium en daarmee verband houdende kosten tot aan het moment van beëindiging van de werkzaamheden te voldoen.
6.2. De Opdrachtgever is verplicht tot het betalen van alle door EMPULS gefactureerde honoraria ter zake bestede uren aan advies, training, onderzoek en ondersteuning en daarmee verband houdende kosten zoals in de offerte genoemd, indien de Opdrachtgever in welk stadium dan ook besluit tot het niet voortzetten van de opdracht.
6.3. EMPULS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de opdracht op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de opdracht EMPULS op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– Opdrachtgever bij het sluiten van de opdracht verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de opdracht en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
– Voorts is EMPULS bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet van EMPULS mag worden verwacht.
6.4. Indien de opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van EMPULS op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien EMPULS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en opdracht; Empuls behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
6.5. Indien EMPULS tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. De Opdrachtgever is, uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

Artikel 7: Betaling
7.1. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder dat koper recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.
7.2. Klachten over facturen dienen op straffe van verval van recht schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen.
Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klachtmelding aanhangig te zijn gemaakt.
7.3. Indien een factuur niet na de in lid 1 bedoelde fatale termijn is voldaan, is opdrachtgever direct van rechtswege in verzuim, derhalve zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zal de Opdrachtgever aan EMPULS een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform artikel 6: 119a B.W., vermeerderd met vier procent, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
7.4. Indien de Opdrachtgever, na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn en na daartoe door EMPULS te zijn gemaand gedurende een door EMPULS te bepalen termijn in gebreke blijft aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso en / of executiemaatregelen voor rekening van de Opdrachtgever. Laatstgenoemde zal ter zake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in gebreke zijn geldt.
7.5. Indien de Opdrachtgever niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan c.q. voldoet aan enige andere uit de overeenkomst of eerder gesloten overeenkomsten voortvloeiende verplichting jegens EMPULS , is EMPULS bevoegd de nakoming van de jegens de Opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten, totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is verschaft. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke zijn indien EMPULS heeft vernomen dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
7.6. EMPULS heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. EMPULS kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom
Originelen, kopieën en / of afdrukken van de met betrekking tot de opdracht door EMPULS vervaardigde brieven, rapporten, tekeningen, softwaremodellen e.d. die aan de Opdrachtgever zijn verstrekt, worden diens eigendom zodra alle betalingen met de betrekking tot de opdracht door EMPULS zijn ontvangen. Tot aan het moment van integrale betaling behoudt EMPULS zich derhalve het eigendom ervan voor.
Auteursrecht is geldig op alle verstrekte materialen. De auteursrechten en eventuele andere rechten op industrieel en intellectueel eigendom met betrekking tot de inhoud in de vorm van deze brieven, rapporten, tekeningen, softwaremodellen e.d. blijven het eigendom van EMPULS. EMPULS behoudt zich eveneens het recht voor te allen tijde kopieën van alle correspondentie inzake de opdracht te behouden. Aan EMPULS wordt toegang verleend tot alle door EMPULS geleverde zaken. Voor zover nodig en van toepassing machtigt Opdrachtgever EMPULS hierbij onherroepelijk tot uitoefening van haar terugnemingsrecht. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van de eigendomsrechten door EMPULS zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9: Vertrouwelijkheid
EMPULS is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de Opdrachtgever jegens derden. EMPULS zal verder in het kader van de opdracht alle ¬voorzorgsmaat¬regelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Evenzo zal de Opdrachtgever, zonder instemming van EMPULS, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze e.d. van EMPULS dan wel de rapportage van EMPULS ter beschikking stellen.

Artikel 10: Toepasselijk recht / bevoegde rechter
10.1. Op de tussen EMPULS en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, zij het dat EMPULS de bevoegdheid heeft een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de Opdrachtgever woont en / of is gevestigd.

Artikel 11: Overige bepalingen
11.1. Overmacht. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Empuls geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Empuls niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Empuls worden daaronder begrepen; Empuls heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Empuls zijn verplichtingen had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij; Voor zoveel Empuls ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Empuls gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke Opdracht.
11.2. De resultaten van toepassing en gebruik van de door EMPULS verrichte werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van EMPULS vallen. Ofschoon de opdracht door EMPULS naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan EMPULS derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door EMPULS verrichte werkzaamheden.
11.3. De Opdrachtgever zelf plaatst de orders die eventueel voortvloeien uit de adviezen van EMPULS. EMPULS handelt slechts dan in naam van de Opdrachtgever na schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever. Wederzijdse verplichtingen tussen koper en verkoper betreffende de levering van goederen en / of diensten blijven te allen tijde tussen de Opdrachtgever van EMPULS en de desbetreffende leverancier. EMPULS kan noch door haar Opdrachtgever noch door een leverancier verplicht worden tot afname en betaling van de bestelde goederen en/of diensten.